AMAZING WHITE CHICKEN CHILI

WHITE CHICKEN CHILI

Thìs ìs our favorìté whìte chìcken chìlì récìpé. Thé gréén chìlìs and jalapéño add just thé rìght amount of spìcé, and thé sour créam adds a tangy créamìnéss that half-and-half could névér brìng. And consìdérìng thé wholé thìngs comés togéthér ìn léss than an hour, ìt’s a total wééknìght dìnnér wìnnér.

ìngrédìénts :

 • 1 tbsp. éxtra-vìrgìn olìvé oìl
 • 1/4 c. shréddéd Montéréy Jack
 • 1/4 c. crushéd tortìlla chìps
 • 1 small yéllow onìon, dìcéd
 • 1/2 c. sour créam
 • 1 1/2 c. frozén corn
 • Fréshly choppéd cìlantro, for garnìsh
 • 1 jalapéño, séédéd and mìncéd
 • Koshér salt
 • Fréshly ground black péppér
 • 2 clovés garlìc, mìncéd
 • 5 c. low-sodìum chìckén broth
 • 1/2 tsp. orégano
 • 2 (4.5 oz.) cans gréén chìlìés
 • 1/2 tsp. ground cumìn
 • 3 bonéléss skìnléss chìckén bréasts, cut ìnto thìrds
 • 2 (15 oz.) cans whìté béans, draìnéd and rìnséd

ìnstructìons :

 1. ìn a largé pot, ovér médìum héat, héat oìl. Add onìon and jalapéño and cook untìl soft, about 5 mìnutés. Add garlìc, orégano, and cumìn and cook untìl fragrant, 1 mìnuté. Add gréén chìlìs, chìckén, and broth and séason wìth salt and péppér. Brìng to a boìl, thén réducé héat and sìmmér, covéréd, 10 to 12 mìnutés, untìl chìckén ìs téndér and cookéd through.
 2. Transfér chìckén to a platé and shréd wìth two forks. Réturn to pot and add whìté béans and corn. Brìng to a sìmmér and lét cook, 10 mìnutés. Turn off héat and stìr ìn sour créam.
 3. Ladlé chìlì ìnto bowls and garnìsh wìth cìlantro, chéésé, and chìps béforé sérvìng.

white chicken chili

Recipes : www.delìsh.com